Rapport från kommunpolitiken

Vänsterpartiets budgetförslag 2017-19

Det är lättare att vara kommunpolitiker med en rödgrön regering!

Vänsterpartiet har gjort tydliga avtryck i statsbudgeten, vilket möjliggör välkomna välfärdssatsningar.
Bl a har Vänsterpartiet fått igenom ”10 miljarder till välfärden”, vilket ger Falkenberg 45 miljoner 2017, 45 miljoner 2018 och 41 miljoner 2019. Falkenbergs kommun får också ta del av riktade statsbidrag inom områden som Vänsterpartiet i Falkenberg länge har velat prioritera, såsom t ex Kvinnojouren, mindre barngrupper i förskolan samt mer personal på fritids och inom äldre- och handikappomsorgen.

Socialdemokraterna i Falkenberg har i sitt budgetförslag för 2017-19 tagit med satsningar som Vänsterpartiet har drivit länge, både i våra budgetförslag och på andra sätt. Dit hör Ungdomens hus och Öppen förskola i Ullared.

Vänsterpartiet ansluter sig till Socialdemokraternas budgetförslag, med följande kommentarer, ändringar och tillägg:

Kommunstyrelsen
Vi stödjer Socialdemokraternas förslag till resursjobb även på landsbygden. För oss är det också viktigt att alla ungdomar i Falkenbergs kommun får möjlighet till sommarjobb, inkl de ensamkommande flyktingbarnen. Vi stödjer också att PR-bidragen till idrottsklubbar ska finansieras av de kommunala bolagen, och är angelägna om att Böljans damlag nu får bidrag på samma villkor som FFF´s herrlag.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser båda att taxorna för kollektivtrafiken behöver sänkas av många olika skäl. Vi har dock valt lite olika angreppssätt. S förordar en generell sänkning av kostnaden för periodkort med 25%, vilket de har budgeterat till 1200 tkr från 2018. Vi anser att man i stället ska prioritera särskilt utsatta grupper: Vi vill börja med att avsätta 6700 tkr årligen, dvs 5500 tkr mer än i s-förslaget 2018 och 2019, för att ge kommunens pensionärer avgiftsfria resor. Eftersom vi vill starta hösten 2017, kostar det 3350 tkr det halvåret. Nästa steg blir att ge barn och ungdomar samma möjlighet.

Barn och utbildning
Äntligen kan en Öppen förskola i Ullared bli verklighet, efter en motion från Vänsterpartiet! Frågan är utredd, det finns ett förslag om att starta en sådan verksamhet, och Region Halland sägs vara positiva till att bidra, så att det kan bli en Familjecentral. Socialdemokraterna är villiga att budgetera en
förskollärartjänst á 580 tkr från 2018, och vi vill skjuta till ytterligare 420 tkr för att försäkra oss om att det täcker även lokalhyra mm. Vi är också angelägna om att komma igång redan 2017, och avsätter därför både personal- och lokalkostnad då.

Socialdemokraternas satsning på tvålärarsystem i de lägre årskurserna ligger i linje med en vänsterpartimotion för några år sedan om 15-grupper, och det stödjer vi naturligtvis. Det är oerhört viktigt att öka lärartätheten och minska klasstorlekarna i grundskolan. Vi vill också, liksom s, i stor utsträckning tillgodose förvaltningschefens önskemål om fler rektorer så att antalet medarbetare per rektor kan minska, och även tillgodose önskade satsningar på elevhälsa mm.

För oss är det självklart att vi ska söka tillgängliga statsbidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan! Detta skedde inte förra året, pga lokalbrist. För 2017 finns det 830 tkr att söka.

Vi har länge drivit att personaltätheten bör öka även på fritidshemmen. Nu tycks Falkenberg ha kommit ikapp genomsnittet i riket, men vi är inte nöjda! I första hand anser vi att kommunen måste söka de statsbidrag som nu finns för att förbättra detta.

Alla människors rätt till kulturupplevelser och möjlighet att utöva kultur är viktigt för Vänsterpartiet. Inför 2016 fanns det statsbidrag att söka för att halvera avgifterna till kulturskolan. Till vår förvåning har inte Falkenbergs kommun sökt detta. För 2018 finns ett statsbidrag på 100 tkr att söka för att sänka avgifterna. S vill satsa 350 tkr för en halverad avgift. Vi vill ha en helt avgiftsfri kulturskola, och tror att antalet sökande då blir ännu högre och lägger därför 800 tkr från 2018, dvs 450 tkr mer än S.

Enligt uppgift är det fortfarande köer till piano- och gitarrundervisning, varför vi står fast vid vårt förslag om 1250 tkr för ytterligare lärartjänster, fr o m 2017. Socialdemokraterna har inte med någon sådan satsning.

Socialnämnden
Tack vare statsbidrag kan nu personaltätheten i äldre- och handikappomsorgen ökas, och vi ställer oss bakom Socialdemokraternas ytterligare satsningar på detta.

Något som vi länge har efterfrågat är fortbildning till personal inom äldre- och handikappomsorgen, och vi har nu fått veta att en omsorgsutbildning ryms inom befintlig budget och ska dras igång inom kort. Vi avsätter inga ytterligare medel till detta i nuläget.

2016 höjdes habiliteringsersättningen i daglig verksamhet, efter att vi drivit frågan i många år. Ersättningen täcker numera deltagarnas måltider. Vi vill lägga ytterligare 230 tkr fr o m 2017, så att även resorna till och från arbetsplatsen täcks.

Även för Kvinnojouren finns statsbidrag att söka, och fortfarande anser vi att statsbidraget bör vara ett extra tillskott och inte något man använder för att sänka det kommunala bidraget.

Kultur och fritid
Vi har i många år drivit att Falkenbergs kommun ska ha ett Ungdomens hus, bl a genom att avsätta pengar i budget och lägga motioner. Kultur- och fritidsförvaltningen har nu gjort en ambitiös utredning för att bl a visa på hur ungdomsdemokratin kan öka i kommunen. Vi vill tillgodose de två första förslagen i den utredningen: Öppen fritidsverksamhet för 16-20-åringar, med 4575 tkr från 2017, och Ungdomens hus med 1600 tkr, också från 2017. Socialdemokraterna vill vänta till hösten
2019, och då lägga 2240 tkr (4480 tkr i helårseffekt). Vårt förslag är alltså 6275 tkr dyrare än sförslaget år 2017 och 2018, och 4035 tkr dyrare 2019.

Vi ansluter oss till s-förslaget om ökad bemanning på Stadsbiblioteket för att kunna ha generösare öppettider, med två tjänster.

Investeringsbudgeten
En hundrastgård är efterfrågad och kan tillgodoses för en billig penning! Vi ställer oss bakom sförslaget i frågan. Vi ser oss också att kommunen på sikt kommer att behöva bygga fler förskoleavdelningar än i tjänstemannaförslaget från Barn- och utbildningsförvaltningen.

Ekonomiska effekter av Vänsterpartiets förslag

Ekonomiska effekter av Vänsterpartiets förslag
Ekonomiska effekter av Vänsterpartiets förslag

S har räknat med en skattehöjning på 25 öre för att uppnå ett litet plusresultat 2019. Vi skulle behöva föreslå ytterligare 10 öre för att komma på plus. Dock anser vi att det är för tidigt att nu spekulera i hur förutsättningarna ser ut 2019, efter nästa riksdagsval

Särskilda uppdrag
Vi ansluter oss till Socialdemokraternas förslag och vill lägga till ytterligare ett uppdrag: Att ge Socialnämnden i uppdrag att ge Kvinnojouren förutsättningar att planera långsiktigt, genom att tilldela dem kommunbidrag för 3 år i taget i stället för 1 år. I uppdraget till Fabo vill vi förtydliga att andelen hyresrätter ska öka i hela kommunen.

Ladda ner budgetförslaget som PDF: Budgetförslag 17-19

Kopiera länk