Rädda den personliga assistansen

Mikael Hallbergs tal på Rådhustorget på FUB´s manifestation för att rädda den personliga assistansen den 3 december 2017

Vi har under veckor och månader fått höra historier om vad nedskärningar inom LSS och assistansen innebär för människor som är beroende den. I dagspressen, på radio och TV, i sociala medier – och historierna tar aldrig slut!

Mikael framför stadshuset 3/12-17

Det är inte så mycket som jag kan tillföra här i dag om assistansens betydelse, många som är samlade här i dag vet mer om än vad jag gör

För mig personligen är det en fråga om solidaritet – att visa solidaritet med människor. Det är ju också som så att frågan om LSS och personlig assistans knappast är något särintresse. Det kan hända dig och mig, någon nära vän eller släkting, att vi råkar ut för sjukdom eller annat som gör oss beroende av en fungerande omsorg. Det kan hända vem som helst av oss!

En rättighets- och trygghetslagstiftning som är till för dig och mig och alla andra – det är vad Leif Östling och andra skattekverulanter kan få för sina skattepengar!

Jag har en väninna i Stockholm. Hon är beroende av personlig assistans och hon har tack vare den personliga assistansen kunnat bygga upp ett aktivt liv med ett stort samhällsengagemang. Hon berättar: ”Jag är förbannad! Och ledsen. Och rädd. Jätterädd! Jag fick nyss veta att ytterligare två av mina vänner har förlorat sin personliga assistans. Statistiken säger att två personer om dagen nu förlorar den assistans de kanske haft i flera år. Assistansen, som möjliggjort drömmar och förverkligande av dessa. Det är min tur snart. Varje dag det inte ligger ett grönvitt kuvert, med Försäkringskassans logga på, på hallmattan, är en dag av lånad tid. Närsomhelst kan livet, så som jag känner det, rämna i grunden. På samma sätt som för så många andra nu.”
Varken Veronica eller någon annan ska behöva leva med den ångesten!

Jag är glad att kunna säga, att jag tillhör ett parti som sagt nej till försämringar och nedskärningar inom LSS och assistansen redan från dag ett.

Jag har pratat med kamrater som suttit i förhandlingar med regeringen om budget och på andra sätt försökt påverka regeringen i denna fråga. Jag vet att Vänsterpartiet driver på. Förhandlingar innebär att man får genom en del och annat inte. Till årets budget lyckades vi inte rädda pengarna till assistansen och avbryta den nedmontering som pågår. Det betyder ju inte att man slutar driva frågan, i riksdagens utskott, i interna samtal, med opinionsarbete …
Och jag vet att Jonas Sjöstedt har bjudit in till blocköverskridande samarbete i frågan.

Reformer är något som, lika lite som demokratin är en gång för alltid givet. En regering genomför en reform på ett område och nästa regering kan genomföra en reform som tar bort den nyligen genomförda reformen. Vi påminns ofta om att vi måste kämpa för det som vi kanske tar för givet. På lokal nivå så kan vi tänka på den planerade flytten av grundsärskolan. En flytt som gick på tvärs mot elevers och lärares, föräldrars och anhörigas önskemål. Efter ett starkt opinionsarbete lyckades vi ändra detta dåliga beslut!

Jag är övertygad om att också regeringens uppdrag till Försäkringskassan när det gäller LSS och assistansen också kan ändras genom opinionsarbete – som det som FUB genomför här i dag!

Jag vet att regeringen tagit ett halvt steg tillbaka – och det kanske kan ses som en delseger. Men, det räcker ju inte på långa vägar. Ett besked om hur man tänker sig LSS och den personliga assistansen i framtiden måste ju komma långt innan nästa val!

Mikaels tankar inför budgetfullmäktige

Budgetfullmäktige i Falkenberg i dag och den borgerliga majoriteten ondgör sig över att Vänsterpartiet i riksdagen fått genom pengar till kommunerna som är utformade som riktade statsbidrag. Dessa riktade statsbidrag, som löper över en viss tid, är inte alltid det optimala – det medges. Men självklart är det bättre att dessa pengar kommer kommuninvånare och verksamheter till godo än att det inte blir några pengar alls. Borgarna klagar över att det skapar merarbete. Än sen då?

Det är väl det politiken och förvaltningen är till för? Att använda tilldelade pengar så att det blir fler lärare i skolan, fler fritidspedagoger, bättre möjligheter för kvinnojouren att fortsätta sitt viktiga arbete, för att skapa bättre utemiljöer för skola och förskola och vad dom olika riktade pengarna kan tänkas vara till för. Utan de riktade pengar till verksamheterna som Vänsterpartiet fått genom i budgeten så hade det förstås blivit mindre pengar till dessa verksamheter och dom behov som finns.

Man kan välja, som borgarna gör, att klaga över att riktade statsbidrag skapar byråkrati. Eller så kan man glädjas över att det finns pengar att använda till kommuninvånarnas bästa – jag väljer det sista alternativet. Det är också värt att fundera över varför det borgerliga gnället om byråkrati och krångel inte gäller den enorma byråkrati man själva bygger upp för att kontrollera och ”kvalitetssäkra” privata företag i välfärden! Och ändå tycks det inte hjälpa. Nyligen bröt ett företag inom den personliga assistansen kontraktet med Falkenbergs kommun. Företaget visste helt enkelt inte vad dom gett sig in i! Den borgerliga majoritetens svar på detta är att tjänstemännen och politikerna får jobba fram nya regler och kontrollmöjligheter. Krångel och byråkrati, någon? Och i slutändan är det alltid människorna som verksamheten är till för och personalen i verksamheten som blir drabbade av skattesänkarmaffians privatiseringsiver.

I budgetförhandlingar får mindre partier genom en del och en del annat blir stoppat av andra som ingår i förhandlingarna. Jag själv känner mig stolt över dom 10 miljarder som Vänsterpartiet fått genom i förhandlingar med (s) och MP och som ska förstärka välfärden. Jag är också glad över riktade och tidsbegränsade statsbidrag till kommunerna. Då är det större chans att pengarna används till människors välfärd istället för att sänka skatter.

Mikael Hallberg, gruppledare Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.
2017-11-28

Klipp ur HN 21 nov 2017

Vänsterpartiet tror på höjd skatt 2019

Falkenberg Vänsterpartiet vill ha avgiftsfri kulturskola och slopad karensdag för förskolepersonal.

Falkenberg

Vänsterpartiet har lagt en budget som i stora drag följer Socialdemokraternas. På vissa håll skiljer sig förslagen åt. Det gäller till exempel avgiftsfri kollektivtrafik. Vänsterpartiet vill att även pensionärer mellan 65 och 75 år ska få åka gratis.
Vänsterpartiet vill även göra en satsning på förskolepersonal som ofta drabbas av sjukdom och smitta och avsätter 180 000 kronor per år för att kompensera personalen för karensdagen.

Vänsterpartiet vill att kulturskolan ska vara avgiftsfri till skillnad från socialdemokraterna som vill halvera avgiften.
Dessutom vill Vänsterpartiet anställa två lärare till kulturskolan eftersom det fortfarande är kö till piano- och gitarrlektioner. Barnakademin är en värdefull verksamhet som måste vara kvar, enligt Västerpartiet. Man avsätter 500 000 kronor per år till Barnakademin som man vill ska ingå i Kulturskolan.

För att Falkenbergs kvinnojour ska kunna anställa mer personal vill V lägga 350 000 kronor en halvtidstjänst. Dessutom vill V utöka personalstyrkan på biblioteket med två personer, en mer än vad S föreslår.

Både S och V vill satsa pengar på en hundrastgård och ser positivt på att S lagt in pengar för ett ungdomens hus i centrala Falkenberg i sin budget för 2020.

Vänsterpartiet ställer inte upp på kommunens mål att göra ett överskott på två procent per år. Över planperioden räcker det med 1-2 procent och en skattehöjning 2019 verkar ofrånkomlig, anser Vänsterpartiet.

Lena Lyxell
17 nov, 2017

Pressmeddelande: Vänsterpartiet Falkenbergs budgetförslag

Pressmeddelande: Vänsterpartiet Falkenbergs budgetförslag fokuserar på kultur, omsorg och miljö

Med en rödgrön regering där Vänsterpartiet har starkt inflytande på budgetarbetet, får vi kommunpolitiker välbehövlig draghjälp i form av statsbidrag. Där finns bl a satsningar på ökad personaltäthet på fritidshemmen, och minskade barngrupper i förskolan. Utöver detta vill Vänsterpartiet i Falkenberg göra följande satsningar:

Vi vill satsa på bemanningen i äldreomsorgen såväl som fortbildning till personalen. Vi vill att kvinnojouren ska få möjlighet att göra ett ännu bättre arbete och avsätter därför medel till en halvtidstjänst. Vi vill undersöka möjligheten att kompensera förskolepersonalen för karensdagen som drabbar dem så hårt, som har det viktiga arbetet att ta hand om våra små barn. Och vi vill att dagersättningen för personer inom daglig verksamhet höjs.

Vänsterpartiet vill att Kulturskolan ska bli avgiftsfri och få fler lärare. Vi vill att stadsbiblioteket ska få utökad bemanning redan nu, och när Kunskaps- och kulturcentrum står färdigt, vill vi att det ska få blomma ut till en levande och spännande mötesplats! Barnakademin hotas av nedläggning om inte kommunen skjuter till en halv miljon kronor om året, och det tycker vi att kommunen ska göra. Och vi har inte gett upp tankarna på ett Ungdomens Hus som ett fysiskt hus i centrala Falkenberg.

Vår största satsning återfinns på miljöområdet, då vi vill införa avgiftsfri kollektivtrafik för både ungdomar och äldre över 65 år. Med Hallandstrafikens nuvarande taxa, kommer en sådan satsning att kosta kommunen mycket, trots att bussarna ofta går tomma. Vår förhoppning är att det på sikt ska gå att få ett förmånligare avtal med Hallandstrafiken, för att gynna en så god sak.

Våra satsningar kommer troligen att innebära en kommande skattehöjning, från år 2019. Eftersom det kommer ett val emellan, avstår vi från att nu precisera hur mycket det kan handla om.

För mer information:

Kristina Hallberg, ersättare i KS och KF: 072-5219530
Mikael Hallberg, ledamot i KF: 073-9465630
Per Sjövall, ledamot i KF: 070-3508146

Val till regionen & riks

Val till region och riks

Vill du nominera till regionen eller riks så ska du vända dig till din lokalorgansiation eller till regionens valberdning.

Nominering sker via våra sex lokalorganisationer och det kan även ske från en enskild medlem. Du kan även nominera dig själv. Du som nominerar en kamrat, prata med hen innan du gör det så att hen säger ja till sin nominering.

Valberedningen kommer gärna ut till din lokalorganisation.
Vi kommer att starta vårt arbete i september och slutdatum är 15 januari 2018.

Beslut tas på Valkonferens 21 januari 2018.

Valinfo

Har du frågor, ring eller maila:

Anders Lövgren, [email protected] vansterpartiet.se 0702 359857.

Bo Wahlén bo.wahlen @gmail.com. 070-9103883

Lena Måvholm mavholm @hotmail.com 0703-171746

Bahman Mirtorabi bahmanmir @gmail.com

Mikael Hallberg 0346.19530 @telia.com 0739 – 46 56 30

Öppen förskola i Ullared

Motion om öppen förskola 21 augusti 2014

Demokrati tar tid men plötsligt händer det! Vänsterpartiets motion om öppen förskola i Ullared har rullat färdigt i kvarnarna och äntligen öppnar den. 

Länk till motionen

Till kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun

Motion

Öppen förskola i Ullared
Öppen förskola är en öppen verksamhet, besökarna är inte inskrivna, utan väljer själva när och hur ofta de vill delta. Öppen förskola skall verka som en kompletterande förskoleverksamhet riktad till barn som inte är inskrivna i förskolan samt till föräldrar, dagbarnvårdare, eller andra vuxna som har ansvaret för barnen.

På öppna förskolan är den vuxna delaktig i verksamheten och har ansvar för sitt barn. Den Öppna förskolan är kostnadsfri och har bland annat pedagogisk verksamhet riktad till barn från 0-5 år. Här skall finnas utrymme för samtal, råd och stöd, information och att delta i den pedagogiska verksamheten. Den Öppna förskolan skall bland annat bidra till att de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på förankras hos barnen. Vi anser att det finns ett behov av en Öppen förskola i Ullared

Vänsterpartiet i Falkenberg yrkar därför:
Att Kommunfullmäktige ger kommunstyreslen i uppdrag att utreda möjligheten att öppna en Öppen förskola i Ullared.

Falkenberg den 21 augusti 2014

Per Sjövall, V

Mikael Hallberg, V

 

 

Ombudskvinna/man sökes för Vänsterpartiet i Halland

Ombudskvinna/man

Vänsterpartiet Halland söker ombudsman/ombudskvinna för perioden 20180115 – 20181015, en tio månaders projektanställning inför valet 2018.

Anställningen är en heltidstjänst och omfattar såväl administrativt som utåtriktat arbete i valrörelsen. Samarbete med förtroendevalda, distriktsstyrelse och lokala styrelser ingår i dina vardagssysslor, därför är god samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet önskvärt. En arbetsvecka omsluter 40 timmar, men under en valrörelse måste du räkna med oregelbundna arbetstider.
Det utåtriktade arbetet bedrivs över hela Halland, har du körkort och tillgång till bil är det en fördel.

För att behärska den administrativa delen av tjänsten behöver du ha god datavana och ha en naturlig kontakt med/vara van vid sociala medier. Vi förutsätter också att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Du som söker bör vara väl insatt i Vänsterpartiets politik och även dela partiets värderingar.
Lön enligt avtal.

Kräver vi för mycket? Inte alls, vi vet att du som motsvarar allt detta finns där ute!
Välkommen in med din ansökan senast 20171030 till:

Vänsterpartiet Halland
Måsalyckevägen 6 A
311 35 Falkenberg
[email protected]

För upplysningar om tjänsten: Kontakta Lena Ludvigsson
0709/130607 lenaludvigsson @ gmail.com

Fortsättning på replikskiftet i HN om sex timmars arbetsdag

Statistik och hederlighet

Svar på ledarredaktionens svar på ”En annan arbetstid är möjlig” (11/9).

HN insändare 20 sept 2017

Jobb. Maria Haldesten påstår att Vänsterpartiet ”medvetet far med osanning” vad gäller hur sjukskrivningstalen påverkades under försöket med 6 timmars arbetsdag vid Svartedalens äldreboende i Göteborg. Att läsa forskningsrapporter och statistik är sällan enkelt och entydigt. Många debattörer använder lösryckta siffror för att stödja den egna argumentationen, och i en insändare får man oftast inte plats med hela bilden. Det finns en forskningsrapport från Svartedalen-försöket som heter ”23 månader med 6 timmar”, som är lätt att hitta via Google. Där står bland mycket annat (sid 12): Total sjukfrånvaro har förbättrats för heltidsanställda vid Svartedalen med 4,7% vilket är en effekt av reducerad arbetstid (referensboendet har försämrats sitt motsvarande resultat med 62,5 %, Göteborgs stads alla äldreboende har försämrats sina resultat med 16%).

Maria Haldesten ömmar också för de boende, som påstås få försämrad omsorg när de anställda ska arbeta färre timmar. Men i rapporten kan man också läsa att den totala arbetstiden är oförändrad genom nyanställningar, så alltså får de gamla inte mindre omsorg än tidigare. Det är ju nyanställningarna som kostar pengar, vilket Haldesten säger att vi inte har råd med!

Till sist, Haldesten säger att vi ”inte har råd att betala människor lön för tid de inte arbetar”.

Som vi har konstaterat tidigare, är det styrkeförhållandena mellan arbetsmarknadens parter som avgör hur mycket av det värdet som arbetaren har arbetat ihop, som hen får behålla själv, och hur mycket som arbetsgivaren behåller i företaget, den s k profiten. I offentlig sektor handlar det inte om profit utan om skattenivåer. Men nu kommer vi plötsligt in på marxistisk teori och det är en helt annan diskussion, som definitivt inte ryms i en insändare. Vi ses i valrörelsen!

Åke Andersson (V)

Mikael Hallberg (V)

Kristina Hallberg (V)

Vänsterpartiet Falkenberg

 

Svar från ledarredaktionen.

För det första: Tord Karlsson (S), personalansvarigt kommunalråd i Göteborg, har offentligt medgivit att försöket med sextimmars arbetsdag på Svartedalen endast gav marginell effekt.

”Vi uppnådde ingenting på Svartedalen. Att göra samma sak på andra ställen är inte innovativt, det blir mer ett sätt att lura folk, sade han i en intervju i GP 3 juli i år. Kan det uttryckas tydligare?

För det andra: Samtidigt som en personal får lön för två timmars fritid, måste annan personal ersätta den frånvarande. Arbetsgivaren får alltså betala dubbelt för dessa timmar. Det säger sig självt att det inte är hållbart.

Maria Haldesten
politisk redaktör

 

 

 

Valarbetet har startat!

Valinfo för vänsterpartiet Falkenberg

Vi har två val att nominera till: 

• Till styrelsen. Vill du vara med och påverka vad Vänsterpartiet ska lägga sin krut på i kommunen är det bra att vara med i styrelsen. Det går att nominera ända fram till årsmötet den 27 januari 2018.

• Till vallistan för kommunen. För alla som är intresserade att driva parlamentarisk vänsterpolitik. Sista tid för nominering är den 22 december (kl 23.59).

Det går bra att nominera sig själv. Ska du nominera någon annan bör den vara tillfrågad.

Nomineringar sker till valberendningen:
Li Hermansson: 0346-23577, li.hermansson @spray.se
Tomas Jansson 0706-515786, tomasjansson51 @gmail.com
Inger Nilsson 0790-593422

Valinfo

 

 

Om vänstern i media

En kort och inte på något sätt täckande överblick
av vad vänsterpartiet gör på riksplanet

 

Från HN 12 september om jämlikhetspaketet för utsatta grupper

Läs mer om jämlikhetspaketet

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom ett jämlikhetspaket med reformer för 2,6 miljarder kronor, som kommer dem med sämst ekonomiska marginaler till del. Det gäller ensamstående föräldrar, fattiga pensionärer, funktionsnedsatta med habiliteringsersättning och de som är beroende av sjuk-och aktivitetsersättning och bostadstillägg.

Jämlikhetspaket

Ur HN 8 september om valplattform

Läs mer om Vänsterpartiets valplattform

Valplattform

Från HN 6 september om CSN för körkort

CSN lån för körkort

Läs mer om Vänsterpartiets arbete kring CSN-lån för körkort

 

 

Från HN 24 augusti om lönen för personliga assistenter

Läs mer om assistansersättning